Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft de taak om mee te denken over beleid op school en vergadert gemiddeld zes maal per schooljaar over school- en bestuursbeleidszaken.

Personeelsgeleding

Michelle Geers-de Deugd

Groep 2

Rosemary van der Sluis

Groep 4

Oudergeleding

Leslie Nootenboom

Emre Akbulut