Veiligheid

Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Dit plan wordt ook het schoolveiligheidsplan genoemd. In het plan staan de fysieke en de sociale veiligheid beschreven. 

Door het werken volgens de richtlijnen van dit plan voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen voor sociale veiligheid en de Arbeidsomstandighedenwet. Op onze school is er een veiligheidscoördinator juf Ingrid, zij is verantwoordelijk voor coördinatie, uitvoering en bewaking van het veiligheidsbeleid. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via SCOL. De sociale veiligheid van leerlingen monitoren wij door tweemaal per jaar de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) in te vullen. Uitkomsten hiervan bespreken de leerkrachten met de intern begeleider. De leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 vullen, individueel en anoniem, zelf hun lijst in. De resultaten worden jaarlijks aan de inspectie ter beschikking gesteld; conform wet- en regelgeving. Bij de kleuters wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling geobserveerd en geregistreerd in het KIJK observatiesysteem. Deze registraties worden met ouders besproken.

Anti-pestprogramma

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft grote invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) van de leerlingen. Wij gebruiken hiervoor de methoden "Trefwoord" en "Kwink". Wij doen dit omdat we onze kinderen goed burgerschap en religie willen bijbrengen. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps-(en of leerling-)besprekingen besproken. In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Omdat o.a. pesten en huiselijk geweld het sociaalemotionele welbevinden van leerlingen ondermijnt, hanteren wij een anti-pestprotocol, doorlopen wij de stappen van de Meldcode en hebben wij een anti-pestcoördinator aangesteld. Het anti-pestprotocol en de Meldcode maken onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid. lezen ze toch door.

Juf Alyssa is anti-pestcoördinator van de school.

Meldcode

 

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel meisjesbesnijdenis genoemd) en eergerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. Deze meldcode is gebaseerd op het basismode meldcode: Stappenplan voor het handelen bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van VWS (2013) en is het vervolg op de “Meldcode basisonderwijs 2010” van JSO Espertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling.

 

Juf Angela is vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris van de school.