Ons onderwijs

Op CBS Melodie gaan we voor opbrengstgericht onderwijs en kwalitatief goed onderwijs in een doorgaande leerlijn. Wij verzorgen onderwijs dat is afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Zij krijgen, in een veilige en moderne leeromgeving een breed aanbod dat is gericht op sociaal-emotioneel, motorische en culturele ontwikkeling.

Wij werken handelingsgericht en opbrengstgericht dat betekent dat we, op basis van observaties, methodetoetsen en Cito-uitkomsten, planmatig en resultaatgericht werken aan het verbeteren van de onderwijsresultaten. We stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij werken leerstofjaarklassysteem, onze kinderen zijn gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Er zijn 9 klassen, 2 groepen 1 en vanaf groep 2 is er steeds één jaarklas. We bekijken de zorg per groep daarom hanteren wij geen maximale getalsmatige groepsgrootte.

Wij zullen zoveel mogelijk kinderen binnen de groep ondersteunen. In de klas werken wij gedifferentieerd in 3 subgroepen aan dezelfde basisdoelen volgens het model Expliciet Directe Instructie (EDI); leerlingen maken stapsgewijs en actief een nieuwe lesstof eigen. Er is sprake van een vaste lesopbouw en betrokken kinderen. Daarnaast bieden wij ook leerstofgerichte verwerkingsactiviteiten aan.

Onze school biedt leerlingen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leerkrachten geven instructie en de leerlingen mogen het geleerde op verschillende manieren eigen maken, soms door lessen alleen te verwerken of met anderen samen. Na de instructie gaan leerlingen zelfstandig aan het werk. Sommige leerlingen hebben voldoende aan een korte instructie, anderen hebben meer instructie nodig. De verlengde instructie wordt aan de instructietafel binnen de groep gegeven. Met regelmatige toetsing en een leerlingvolgsysteem volgen wij nauwgezet de ontwikkeling van iedere leerling.

Naast de basisvaardigheden vinden wij het van belang dat leerlingen hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. In de muzieklessen werken we aan de volgende competenties: muziek maken, bewegen, experimenteren, improviseren, (samen)spelen, presenteren, luisteren en praten over muziek. Stichting Trias Centrum voor de Kunsten verzorgt deze lessen. De lessen worden gegeven door professionele vakdocenten. Tweemaal per week krijgen onze leerlingen gymles van een vakdocent bewegingsonderwijs. Daarnaast krijgen de kinderen ook taaldans en beeldende vorming van een vakleerkracht.